Algemene voorwaarden

Een duidelijk overzicht

Artikel 1 – Algemeen

Deze overeenkomst detaileert de algemene voorwaarden van KM0 Shops dewelke aangesteld is als technologie-partner van DPD voor de uitwerking van DPD Shops. In wat hierop volgt, wordt steeds verwezen naar “DPD Shops”.

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan “DPD Shops” of door het aanvaarden van een offerte van DPD Shops, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan DPD Shops.

Art. 2: Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij geen terugbetalingen mogelijk zijn. De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als deze niet wordt opgezegd tegen uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan. De beëindiging van de overeenkomst dient per email te gebeuren ten aanzien van hallo@dpdshops.be. Wordt de overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens automatisch verlengd met één jaar.

De overeenkomst kan ten allen tijde door DPD Shops eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de tegenpartij zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; in gebreke blijft de factuur van DPD Shops te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van DPD Shops; de tegenpartij de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van DPD Shops dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door DPD Shops gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. DPD Shops is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de tegenpartij en deze erkent en aanvaardt DPD Shops te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Art. 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. DPD Shops behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen als de vaste kosten van de webshop-module stijgen. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode. De tijdelijke korting die momenteel van toepassing is, is slechts geldig gedurende een periode van 2 weken volgend op de datum waarop de demo-sessie werd gegeven en indien de klant zowel de demo-sessie als de training-sessie telefonisch doet.

Art. 4: Leverings- en betaaltermijnen

De door DPD Shops opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De facturatie gebeurt nadat toegang wordt gegeven tot de webshop-module, tenzij anders overeengekomen. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 5: Wijziging Dienst

Gedurende de overeenkomst kan ten allen tijde overgeschakeld worden naar een ander pakket. Een upgrade treedt onmiddellijk in werking en zal ook vanaf de inwerkingtreding worden verrekend. Indien overgestapt wordt naar een groter pakket, zal DPD Shops automatisch de kosten aanrekenen voor het gebruik van het grotere pakket. Indien het overstappen niet aan het einde van een factuurperiode gebeurt, zal DPD Shops voor de resterende periode apart factureren. Bij een verlaging van het pakket, zal de verlaging pas doorgerekend worden na ingang van de volgende facturatieperiode.

Art. 6: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van DPD Shops’s leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. DPD Shops kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor DPD Shops op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door DPD Shops aangemaakte webshops ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze webshops).

Art. 7: Aansprakelijkheid

In geen geval is DPD Shops aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. In geen geval is DPD Shops aansprakelijk voor het onderhoud van applicaties op maat die integreren met derde partijen. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert of zelf op de webshop plaatst. DPD Shops is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van DPD Shops in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van webshops, email-accounts en andere systemen door DPD Shops verschaft.

Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door DPD Shops gecreëerde webshop worden overgedragen aan de klant. Indien de webshop evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door DPD Shops werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de webshop) behoren exclusief toe aan DPD Shops of een derde waarmee DPD Shops hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de webshop verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Art. 9: Zoekmachine vindbaarheid

DPD Shops biedt de klant de mogelijkheid om koppelingen met de webshop te maken met externe diensten zoals, maar niet beperkt tot Google Webmastertools, die de vindbaarheid van de webshop van de klant verbeteren. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de webshop en/of diensten volledig bepaald worden door de beheerders van de betreffende zoekmachines. DPD Shops geeft geen garanties in de te behalen resultaten.

Art. 10: Ondersteuning

DPD Shops verleent enkel ondersteuning voor webshops die bij DPD Shops gehost worden (als deel van de pakketten). Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal één uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik. Het uitvoeren van ondersteuning kan tijdelijk een negatieve invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van de webshop. DPD Shops zal trachten negatieve gevolgen tot een absoluut minimum te beperken, maar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid, indien onder andere, maar niet beperkt tot, bepaalde functionaliteiten tijdelijk niet werken of de webshop in zijn geheel onbereikbaar is.

Art. 11: Overmacht

In geval van overmacht is DPD Shops niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van DPD Shops die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop of het kassasysteem, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Art. 12: Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast.

Art. 13: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van DPD Shops, kan hij dat laten weten op volgend adres: hallo@dpdshops.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan DPD Shops worden meegedeeld.

Art. 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van Koophandel te Brussel en het Vredegerecht van het derde kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en DPD Shops kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.