Privacybeleid

Een duidelijk overzicht

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens verzameld door DPD Shops – een samenwerking tussen DPD en KM0 Shops. Bij vragen omtrent ons privacybeleid kan je ons steeds contacteren op hallo@dpdshops.be.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

DPD Shops leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. DPD Shops stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is DPD Shops. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je met ons meedeelt
  • Categorie 1: zonder registratie: jouw IP-adres
  • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook jouw IP-adres
  • Categorie 3: via cookies

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

DPD Shops zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van DPD Shops om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren

Categorie 2: het beheer van jouw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze DPD Shops en webshop, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming

Categorie 3: het naar jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming

Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan DPD Shops jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot DPD Shops, haar producten en/of diensten. DPD Shops kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door DPD Shops bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden

DPD Shops zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DPD Shops jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DPD Shops zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen DPD Shops en u.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DPD Shops. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval dien je geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van jouw rechten

U kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar op hallo@dpdshops.be mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DPD Shops aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw logingegevens en wachtwoorden te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van DPD Shops en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
8.3. Soorten cookies
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend cookies geplaatst door betrouwbare derde partijen (o.a. Google Analytics) dewelke opereren in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.4.Uw toestemming

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per e-mail naar hallo@dpdshops.be.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: www.allaboutcookies.org
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu